Nowe zasady bonusu powitalnego Fortuna czyli proste jest lepsze

Proste jest lepsze. Nowe zasady bonusu powitalnego zakładów bukmacherskich Fortuna

 

Zapomnij o skomplikowanych regulaminach i konieczności wielokrotnego obracania środkami bonusowymi za pomocą kuponów o wysokim kursie. Bonus powitalny Fortuny jest najbardziej przystępny na rynku, a teraz zasady, na podstawie których możesz otrzymać nawet 400 zł na start są jeszcze prostsze.

JAK BYŁO:

  • Do tej pory do uzyskania bonusu konieczne było zagranie za czterokrotność pierwszej wpłaty w terminie 60 dni od ukończenia rejestracji.
  • Wpłacając 100 zł musiałeś wykonać obrót wynoszący 400 zł kuponami z minimum 3 zdarzeniami i minimalnym kursem całkowitym 1,90.
  • Bonus depozytowy był wypłacany ratami. Po wykonaniu 20% wymaganego obrotu otrzymywałeś pierwszą ratę bonusu, w wysokości 20% maksymalnego bonusu. Druga rata bonusu lądowała na Twoim koncie po wykonaniu 100% wspomnianego obrotu.
  • Maksymalny dzienny limit kwoty zaliczanej do wymaganego obrotu wynosił 10%. Przy przelewie na 100 zł i obrocie na kwotę 400 zł, na poczet bonusu zaliczane było 40 zł. Kolejne zakłady tego dnia nie były już brane pod uwagę.

JAK JEST:

  • Teraz bonus 100% od pierwszego depozytu możesz otrzymać łatwiej i szybciej.
  • Jak go uzyskać? Wystarczy, że w ciągu 30 dni od ukończenia rejestracji czterokrotnie obrócisz kwotą pierwszego depozytu. Jedyne warunki jakie należy przy tym spełnić to postawienie kuponów z minimum 3 zdarzeniami o łącznym kursie co najmniej 1.9. Zaliczamy zarówno kupony wygrane, jak również przegrane.
  • Bonus nie będzie już wypłacany ratami. Całość kwoty, która Ci przysługuje otrzymasz w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od spełnienia warunków otrzymania bonusu.
  • Więcej szczegółów w regulaminie.

UWAGA: Zasady bonusu Zakład Bez Ryzyka 100 zł na start pozostają bez zmian.

 

REGULAMIN BONUSÓW POWITALNYCH

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem akcji promocyjnych (zwanych dalej „Promocjami” lub każda z osobna „Promocją”)
dla Klientów, prowadzonych pod nazwą „Bonusy Powitalne” jest „FORTUNA online zakłady
bukmacherskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, zwana dalej także
jako „Organizator” lub „Fortuna”.
1.2. W Promocjach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub
powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub
kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
1.3. Niniejszy Regulamin ma charakter ramowy i obejmuje zasady przeprowadzania Promocji różnego
typu i w różnym czasie, zgodnie z jego postanowieniami, w tym zgodnie z treścią załączników.
1.4. Promocje obowiązywać będą w okresach i formach przewidzianych w pkt 3 Regulaminu i zostaną
ogłoszone każdorazowo na stronie internetowej Organizatora w procesie rejestracji lub w sekcji
Profil użytkownika » Przegląd bonusów. Poza terminem i typem Promocji ogłoszenie obejmować
będzie również pozostałe parametry danej Promocji.
1.5. Promocje są prowadzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI
2.1. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające zdolność
do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt 1.2., 2.2., 2.3.
2.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy, którzy nie posiadali wcześniej
zarejestrowanego internetowego konta do zawierania zakładów wzajemnych przez sieć Internet w
Fortunie (zwanego dalej „iKontem”).
2.3. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania dokonały rejestracji i
założyły iKonto zgodnie z regulaminem zakładów wzajemnych-bukmacherskich świadczonych drogą
elektroniczną przez sieć Internet obowiązującym u Organizatora.
2.4. Udział w Promocji jest dobrowolny.
2.5. Każdy uczestnik Promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu i warunkami danej Promocji, udostępnionymi uczestnikowi oraz ich przestrzegania.
2.6. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji
określonymi w Regulaminie i je akceptuje.
3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Organizator może zaoferować Klientom skorzystanie z następujących Promocji:
3.1.1. Bonus od pierwszego depozytu w której wysokość bonusu zależy od wartości pierwszego
wpłaconego depozytu na iKonto, a której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr I
niniejszego regulaminu, lub
3.1.2. Zakład bez ryzyka, w której wysokość bonusu zależy od wysokości wkładu przeznaczonego na
zawarcie pierwszego zakładu, której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr II
niniejszego regulaminu, lub
3.1.3. Prezent na start, w której uczestnik otrzyma bonus w formie środków bonusowych, której
szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr III niniejszego regulaminu, lub
3.1.4. Która składać się będzie z kombinacji promocji opisanych w punktach 3.1.1, 3.1.2 oraz 3.1.3.
3.2. Aby otrzymać bonus, Klient musi:
3.2.1. Zaakceptować warunki Promocji znajdujące się w formularzu rejestracyjnym poprzez
zaznaczenie pola „Chcę skorzystać z Promocji dla nowych Klientów oraz akceptuję
postanowienia Regulaminu bonusu.” oraz użyć kodu promocyjnego, w przypadku jego
posiadania.
3.2.2. Spełnić warunki poszczególnych Promocji, opisane szczegółowo w załącznikach niniejszego
Regulaminu.
Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNI
Załącznik nr 1 do REGULAMINU BONUSÓW POWITALNYCH
ZASADY PROMOCJI „BONUS OD PIERWSZEGO DEPOZYTU”
1. Następujące Parametry bonusu są wskazywane przez Organizatora na stronie internetowej
www.efortuna.pl w procesie rejestracji (w oknie pop-up) oraz po rejestracji w sekcji Profil użytkownika »
Przegląd bonusów:
a. Czas Na Aktywację – oznacza wskazany przez Organizatora okres, w którym należy zakończyć proces
rejestracji iKonta, w celu aktywacji bonusu. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie ukończy
rejestracji iKonta wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu.
b. Maksymalny bonus – oznacza wartość maksymalnego możliwego do uzyskania bonusu.
c. Procent Od Depozytu – oznacza procentową wartość bonusu w stosunku do kwoty depozytu,
objętego bonusem.
d. Czas Na Grę – oznacza wskazany przez Organizatora okres od zakończenia procesu rejestracji, w
którym należy wykonać wymagany Obrót. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie wykona
wymaganego Obrotu, wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu.
e. Czas na wykorzystanie bonusu – oznacza okres, w którym należy wykorzystać kwotę bonusu. Jeżeli w
okresie tym Uczestnik nie wykorzysta kwoty bonusu na zawarcie zakładu/zakładów wówczas prawo
do wykorzystania bonusu wygasa.
f. Obrót – oznacza sumę stawek (środków przeznaczonych na zawarcie zakładów pomniejszonych o
wartość podatku), z wyłączeniem stawek przeznaczonych na zawarcie zakładów na Sporty Wirtualne,
po osiągnięciu której Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania bonusu.
g. Min. AKO – oznacza minimalną liczbę zdarzeń, które należy umieścić na kuponie, tak aby stawka za
kupon zaliczona została do wyliczenia Obrotu.
h. Min. Kurs – oznacza minimalny kurs całkowity, jaki musi posiadać kupon, aby stawka kuponu
zaliczona została do wyliczenia Obrotu.
i. Pierwszy Depozyt – pierwsze zasilenie iKonta przez Uczestnika.
2. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu, którego wysokość równa jest iloczynowi wartości Pierwszego
Depozytu oraz wskazanego przez Organizatora Procentu od Depozytu.
3. Niezależnie od wysokości Pierwszego Depozytu, wartość bonusu jest ograniczona dla jednego Uczestnika do
wartości Maksymalnego Bonusu wskazanego przez Organizatora.
4. Aby otrzymać bonus, Uczestnik musi w Czasie Na Grę, wykonać wymagany Obrót. Przy obliczaniu Obrotu
brane pod uwagę będą tylko i wyłącznie kupony spełniające warunki Min. AKO i Min. Kurs.
5. Przy obliczaniu Obrotu, brane są pod uwagę zakłady zawarte przez Internet, jak i zakłady zawarte
w punktach przyjmowania zakładów, zarówno z oferty tradycyjnej, jak i oferty LIVE (z wyłączeniem
Wirtualnych Sportów).
6. Do wymaganego Obrotu nie zostaną zaliczone również zakłady, które zostały wcześniej wypłacone (opcja
„Early Cash Out”) oraz zakłady, które zostały anulowane lub unieważnione.
7. Każdy Klient może skorzystać z niniejszej Promocji wyłącznie jeden raz (tj. przy pierwszej rejestracji).
8. Bonus zostanie przypisany do iKonta Klienta w terminie nie dłuższym niż 48h od spełnienia warunków jego
przyznania.
9. Otrzymany bonus na zasadach niniejszej Promocji, Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie zakładów
wzajemnych u Organizatora.
10. Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta.
11. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
Załącznik nr 2 do REGULAMINU BONUSÓW POWITALNYCH

ZASADY PROMOCJI „BONUS – ZAKŁAD BEZ RYZYKA”

1. Następujące Parametry bonusu są wskazywane przez Organizatora na stronie internetowej
www.efortuna.pl w procesie rejestracji (w oknie pop-up) oraz po rejestracji w sekcji Profil użytkownika »
Przegląd bonusów:
a. Czas Na Aktywację – oznacza wskazany przez Organizatora okres, w którym należy zakończyć proces
rejestracji iKonta, w celu aktywacji bonusu. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie ukończy
rejestracji iKonta wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu.
b. Maksymalny bonus – oznacza wartość maksymalnego możliwego do uzyskania bonusu.
c. Czas Na Grę – oznacza wskazany przez Organizatora okres od zakończenia procesu rejestracji, w
którym należy zawrzeć zakład, aby został objęty bonusem. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie
zawrze zakładu spełniającego warunki bonusu wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu.
2. Wysokość bonusu wynosi równowartość stawki kuponu objętego bonusem (np. w przypadku kuponu za
100zł, stawka kuponu równa się kwocie wkładu pomniejszonej o podatek od gier, a więc 88zł), jednak nie
więcej niż Maksymalny bonus. Stawka może zostać uiszczona ze środków pieniężnych lub punktów Fortuna
Klub Plus zgromadzonych na iKoncie Klienta.
3. Aby otrzymać bonus, Uczestnik musi zawrzeć pierwszy od rejestracji kupon w okresie wskazanym przez
Organizatora (Czas na Grę), który to zakład okaże się przegrany.
4. Kupon może być zawarty przez Internet jak i w punkcie stacjonarnym.
5. Bonus o równowartości stawki kuponu, objętego bonusem zostanie przypisany do iKonta Uczestnika w
terminie 3 dni, licząc od momentu rozstrzygnięcia się kuponu objętego bonusem.
6. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej Promocji.
7. Otrzymany bonus na zasadach niniejszej Promocji, Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie zakładów
wzajemnych u Organizatora.
8. Bonus nie może zostać wypłacony.
9. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
10. W ramach Promocji można zawrzeć dowolny zakład z wyłączeniem zakładów na Wirtualne Sporty.
11. Promocja „Bonus – Zakład bez ryzyka” nie łączy się z Promocją „Bonus – Prezent na start”.
Załącznik nr 3 do REGULAMINU BONUSÓW POWITALNYCH

ZASADY PROMOCJI „PREZENT NA START”

1. Następujące Parametry bonusu są wskazywane przez Organizatora na stronie internetowej
www.efortuna.pl w procesie rejestracji (w oknie pop-up) oraz po rejestracji w sekcji Profil użytkownika »
Przegląd bonusów:
a. Czas Na Aktywację – oznacza wskazany przez Organizatora okres, w którym należy zakończyć proces
rejestracji iKonta, w celu aktywacji bonusu. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie ukończy rejestracji
iKonta wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu.
b. Bonus – oznacza wartość możliwego do uzyskania bonusu.
c. Czas Na Grę – oznacza wskazany przez Organizatora okres, w którym należy wykorzystać kwotę
bonusu. Jeżeli w okresie tym Uczestnik nie wykorzysta kwoty bonusu na zawarcie zakładu/zakładów
wówczas bonus zostanie Uczestnikowi odebrany.
2. Aby otrzymać Bonus Uczestnik musi w Czasie Na Aktywację zakończyć proces rejestracji iKonta.
3. Bonus zostanie przypisany do iKonta Uczestnika w terminie 3 dni, licząc od momentu zakończenia procesu
rejestracji iKonta.
4. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej Promocji.
5. Otrzymany Bonus Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie zakładów wzajemnych u Organizatora.
6. Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta.
7. Jeżeli Klient w Czasie na Grę nie wykorzysta Bonusu (lub jego części) na zawarcie zakładu, wówczas prawo
do skorzystania z Bonusu (lub jego niewykorzystanej części) wygasa.
8. W ramach Promocji można zawrzeć dowolny zakład z wyłączeniem zakładów na Wirtualne Sporty

 

Proste jest lepsze. Nowe zasady bonusu powitalnego zakładów bukmacherskich Fortuna